سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مهدیه تهران 
تولیت 
 
ادامه دارد 
فرهنگی مذهبی