از سمت چب به راست: حاج سید احمد روضاتی, علامه آیة الله آقای حاج سید محمد علی روضاتی آقای حاج سید محمود روضاتی وآقای سید محمد مهدی روضاتی