نگارنده مقدمه فرزند دوم صاحب ترجمه حاج سید احمد روضاتی همراه علامه آیة الله آقای حاج سید محمد علی روضاتی در منزل ایشان در سال 1389